گل گلم:

اين روزا اتفاقهای جديدی توی خونه می افته ؛من وبابا بيشتر ميريم دکتر و البته تو هم همراهمون می آيی ،خونه را تغيير دکو می دهيم ، مامان از فردا دوباره سر کار نميره و خيلی چيزهای ديگه...

عزيزم:

نی نی شنبه هفته ديگه به دنيا می آد وتو خواهر دار ميشی

و همه آرزوی من اينه که در وهله اول بتونم کاری کنم که تو مشکلی از اومدن نی نی پيدا نکنی و دوم اينکه برای هم دوستان خوبی باشين