نوروز را بر همه دوستان شادباش می گویم

و سالی سرشار از سرخوشی و سلامتی و سرمستی برایتان آرزومندم.