خواب معصومانه

             وقتی که خوابی نیمه شب ترا نگاه می کنم

                                                                      زیباییت را با بهار گاه اشتباه می کنم

             از شرم سر انگشت من پیشانیت تر می شود

                                                                    عطر تنت می پیچد و دنیا معطر می شود

پی نوشت:من متاسفانه بی دقتی کردم و پست گوناگون را حذف کردم!!!!از دوستان عزیزم که باعث حذف شدن کامنت های ارزشمندشان شدم ؛جدا عذر خواهی می کنم.