دردونه مامان

از لحظه ای که فهمیدم وجودداری تا همین حالا ؛ تا وقتی زنده ام ؛ تا آخر دنیا

قلبم برات می طپه و عاشقتم.

پسرکم ؛ ممنونم به خاطر روزا و حس های زیبایی که با وجودت بهم هدیه کردی.

تولدت مبارک