سلام عسلم:

امروز می خوام مرخصی بدون حقوقم رو تا آخر سال رد کنم؛اميدوارم موافقت بشه.

برای خودم وخودت دعا کن.

اميرعلی مامان:

خيلی شيطونک شدی؛ديروز خودکار منو برداشتی و فرار کردی(چهار دست وپا) من هم چهار دست وپا دنبالت می کردم وتو؛تا بر می گشتی می ديدی من دارم ميآم دوباره تند تر فرار می کردیوقتی رسيدی به جايی که ديگه راه فرارنداشتی نشستی ومنو بوسيدی(احتمالا که منو خر کنی!)!و از ذوق غش غش می خنديدی