سلام گل گل مامان:

يه شادی دلچسب ته دلمه؛اينکه امروز روز آخر هفته کاری منه؛ و من و تو فردا با هميم

امروز صبح دوباره برای مهد رفتن بازی در آوردی:گريه وجيغ

تا همين حالا دلم نگرانته

ديروز يکی بهم می گفت خوب نيست پسر (يعنی تو)اينقدر لوس و وابسته بار بياد ؛اينقدر نبوسش و به خودت نچسبونش

من موافق نيستم ؛خودت چی پسرکم؟