سلام عسلکم:

يه خبر خوب برات دارم؛بالاخره بعد از کلی دوندگی با مرخصی بدون حقوق من موافقت شد

من از الان که يه روز به شروع مرخصيم مونده دارم برای روزای خوب پيش رومون برنامه ريزی می کنم(ان شا الله)

منتظرم ؛بابا زنگ بزنه تا بهش مژده بدهم