پسر گل گل مامان:
الان کنارم ايستادی و داری با ميز کامپيوتر بازی می کنی احتمالا می خواهی پيچ کشوی اين رو هم مثل بقيه ميز ها خراب کنی
ديروز تولدم بود و اولين باری بود که از تو هديه می گرفتم
بابا از طرف تو روی کادو رو نوشته بود: مامان جون تولدت مبارک
من نگهش ميدارم و وقتی بزرگ شدی نشونت می دهم تا ببينی بابا فکر می کنه خط تو چقدر بد خواهد شد