گل مامان :

اين مدت اونقدر با خواهرت دست به يکی کردين و پوستمو کندين؛که ديگه رمق برام نمونده!

پسرکم:

خيلی بزرگ شدی ؛اصلا اگه بگم آثار شعور توی قيافه ات مشهود شده؛اغراق نکردم

عزيزک صبور من:

مامانو به خاطر اخلاق بد خواهرت و اينکه مجبورم مدام بغلش کنم  ببخش؛فقط دلم می خواد اينو بدونی که تو هميشه هميشه تکه ای از دل منی .

کارهای جديد:

بالای تخت نيايش می ايستی و می گی داداش بوس

وقتی بچه بغلمه می گی :مامان شقو (شقايق) نيشی بده بگل امير دون(يعنی نيايشو بده بغل امير جون!!)

روی سه چرخه ات ميشينی فرمونشو ميگيری و مياری بالا و ميگی پوندا!(ادای تبليغ تلويزيون يعنی هوندا!!!)

وقتی داری با صدای بلند حرف ميزنی ودستور صادر می کنی که اينو بده و اون کارو بکن ؛توی اتاقی که نيايش خوابه ميرسی صداتو يواش می کنی و ميگی نيشی خوابه !

و از همه مهمتر اينکه جيشتو ميگی

الان ۲۱ ماه و ۱۸ روزته ؛وزن ۱۴ کيلو و۲۰۰ وقد ۹۱

کاملا منظورتو با حرف زدن ميرسونی و خيلی چيزا می گی