تو :مامان شقو دون

تو:مامان شقو دون دون

من:جونم مامانی ؛چيه؟

تو: مامان شقو دون دون دوس دوس

من:قربونت برم منم دوستت دارم؛چيه؟

تو:آدم آهی (آدم آهنی)بده!!