عزيزک مامان:

چند روزيه شروع کردی به شعر گفتن و گاهی تحريف شعر!!

مثلا:

ما ماشين نداريم                              مامان شقو برده ايداره(اداره!)

بايد با ابوتوس (اتوبوس)بريم

اين مثلا(!) شعر بالارو با ريتم می خونی وسرتو هم باهاش تکون ميدی!و وقتی سروديش که بابا می خواسته برسونتت خونه مامان جون!

يا اينکه :

پريشونم پريشونم پريشون                   برات ميرم لواسون

(اولش اين بوده:برات می ميرم آسون)

يا اينکه:

تو مث(مثل)گند (قند)ونباتی                  شکلاتی شکلاتی

عسلی سا(يا)که شيرينی                       پس چرا می شينی

****

انگيزه

-مامان شقو من غذا می خورم قدم بلند شه

 -آفرين مامانی؛که بعد چی کار کنی؟

-که بتونم کليدهای برقو ايشن(=روشن)کنم!!!

-