سکانس ۱

مامان:پسر خوشگلم ؛بيا اسباب بازيهاتو جمع کن ؛که عيد مياد اتاقت تميز باشه

 اميرعلی-:

سکانس۲

مامان:مامانی ؛نی نی (همون عروسک محبوبت ديگه!)رو بيار بندازم تو ماشين لباسشويی که عيد مياد خوشگل بشه

اميرعلی: نه نه دردش مياد!

مامان: نه گلم تميز می شه خوشگل می شه...

اميرعلی:

سکانس ۳

اميرعلی:پتو خوکشله(خوشگله)کجاست؟

مامان:شستمش رو بنده تا خشک بشه

اميرعلی:من پتومو می خوام

مامان:عزيزم ؛شستمش تميز شده بوی خوب گرفته؛ که عيد می آد تميز باشه

اميرعلی:

سکانس ۴

اميرعلي:مامان شقو؛ بابا دونم کجاست؟

مامان:رفته گل بخره ؛شيرينی بخره برای عيد

اميرعلی: من پدر عيدو در می آرمعيد پدر خوسته(پدر سوخته!)برو برو؛نيا خونمون

مامان:

 

خنده!