از ديروز تا حالا سردرد امونم رو بريده ؛به بچه ها که نگاه می کنم گريه ام ميگيره.

چرا بعضی از آدمها طبيعی ترين حق آدم رو می گيرند؟مگه از حس مادری شريف تر ؛حقيقی تر و عميق تر چيزی هست؟

برای نوشی نگرانم ؛خيلی نگران.

چه جور می تونم کمکش کنم؟زنی که قلبش رو به يغما بردند... .