توی تختت گذاشتمت و بوسیدمت
گفتی :مامان میدونی شما کجایی؟
کجا؟
دستتو زدی روی قلبت و گفتی:
شما همیشه تو گبل(قلب)منی ,وقتی من کودکستانم ,وقتی من تو دانشگاهم بازم اینجایی!

ومحکم زدی روی سینه ات!