مامانی خوشگله

الان تو مهدکودک هستی ومن اداره!و من وسط کارام وقتی برای نوشتن برات پيدا کردم

ديروز يه ادای جديد ياد گرفتی ؛که يعنی داری خودتو لوس ميکنی

دماغتو قلمبه می کنی وچشماتو ميبندی و صدای جالبی در می آری ومامانت قربون صدقه ات ميره و کيلو کيلو برات اسفند دود می کنه