مامان ديبای عزيز و دوست داشتنی ام بابت طراحی قالبهای فرزندانم؛بسيار سپاسگزارم.