اميرعلی مامان ؛ امروز که سوم اسفند ماه است ۳ سال و دوماه و ۱۰ روزه است.

وزن ۱۷کيلو و نيم  ؛ قد ۱۰۳ سانتی م

اميرعلی ؛در کل کودک بی آزار و منطقی است . هميشه سعی می کنيم برايش استدلال کنيم تا چرا گفتن را بياموزد(کاری که خيلی از بزرگتر ها هم متاسفانه ؛ نمی دانند).

بسيار مسلط حرف ميزند؛استنتاج می کند و برهان می آورد و غير از دو سه مورد لکنت و گنگی در صحبت کردن ندارد.(مثل ش اخر كلمات)

عاشق کاردستی درست کردن ؛ قيچی کردن ()و ماکت ساختن از يونوليت است.

تخيل قوی دارد؛گاهی در بعضی از اشکا ل ؛شکل های ديگری را می بيند و برايمان توضیح می دهد و گاهی در ابرها.

با قطعات خانه سازی (اگر شيطونک دوست داشتنی ! بگذارد)برج های سه بعدی می سازد و اخيرا در اين خانه های عظيم جزئيات بيشتری رعايت می شود.

خواندن چندين کلمه فارسی و دو سه کلمه انگليسی را(بر اساس شکل خوانی)می داند.

نقاشی را خيلی دوست ندارد و به جزئياتش دقت نمی کند.

پازلهای مناسب سنش را بسيار خوب درست می کند.

گاهی لجباز است و يک دنده و گاهی سر به راه و حرف گوش کن!!

عاشق مامان بزرگهايش است و آنها هم.

حس زيبای برادرانه ای به نيايش داردکه فوق العاده و ديدنی است.