نوروز 85

اميرعلی؛خنده!

اميرعلی خندان!

نوروز 85

نوروز ۸۵

اميرعلی ؛گردش در حياط

شیر سوار

اميرعلی؛اصفهان پل خواجو