سه روز تعطيلی!

سلام پسر گلم:

امروز بعد از سه روز تعطيلی دوباره از هم جدا شديم02.gif

به سختی بغل مربی مهد کودک رفتی و من از مهد تا آخر همت حال گريه داشتم

خيلی سعی می کنم اين احساسهامو نفهمی.اميدوارم نفهميده باشی  و بدونی که مامان خيلی دوستت داره و هميشه موظبته!(ااگه خدا بخواد)03.gif

اين روزا خيلی شيرين تر شدی گاهی وسط بازی سرتو بلند می کنی و با مهر آدمو نگاه می کنی ومن قند تو دلم آب ميشه

از بس شيطون شدی مدام می خوری اينور واونور و تو گريه می کنی و بعدش هم مامانت!15.gif

چندروزپيش ميخواستی از روی ميز نهار خوری دستمال کاغذی رو برداری تلفنت را گذاشتی زير پات و تالاپی افتادی زمين31.gif

نمی دونم که با اين شيطونيهات چيکار کنم

آهان يه اتفاق خيلی خوب

ديروز چهار دست و پا دنبالم دويدی و گفتی :ماما

وای نمی دونی که چه کيفی کردم!07.gif

 

/ 0 نظر / 8 بازدید